1. Taiji Preparation Form (Taiji Qi Shi) 太極起式
2. Guardian Pounds Mortar (Jin Gang Dao Dui) 金剛搗碓
3. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi) 懶紮衣
4. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
5. Single Whip (Dan Bian) 單鞭
6. Guardian Pounds Mortar (Jin Gang Dao Dui) 金剛搗碓
7. White Crain Spreads Wings (Bai He Liang Chi) 白鹤亮翅
8. Diagonal Stance (Xie Xing) 斜行
9. Brush Knee (Lou Xi) 搂膝
10. Wade Forward (Ao Bu) 拗步
11. Diagonal Stance (Xie Xing) 斜行
12. Brush Knee (Lou Xi) 搂膝
13. Wade Forward (Ao Bu) 拗步
14. Hidden Hand Punch (Yan Shou Hong Quan) 掩手肱拳
15. Guardian Pounds Mortar (Jin Gang Dao Dui) 金刚捣碓
16. Hit and Drape Fist Over Body (Pie Shen Chui ) 撇身捶
17. Green Dragon Out of Water (Qing Long Chu Shui) 青龙出水
18. Double Push Hands (Shuang Tui Shou) 双推手
19. Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan) 肘底看拳
20. Retreat with Arms Whirling (Dao Juan Hong) 倒卷肱
21. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi) 白鹤亮翅
22. Diagonal Stance (Xie Xing) 斜行
23. Flash with the Back (Shan Tong Bei) 閃通背
24. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan) 掩手肱拳
25. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
26. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
27. Cloud Hands (Yun Shou) 雲手
28. Pat High Horse (Gao Tan Ma) 高探马
29. Slap Right Foot (You Ca Jiao) 右擦脚
30. Slap Left Foot (Zuo Ca Jiao) 左擦腳
31. Kick with Left Heel (Zuo Deng Yi Gen) 左蹬一跟
32. Wade Forward (Ao Bu) 拗步
33. Punch to Ground (Ji Di Chui) 擊地捶
34. Double Leg Kick ((Ti Er Qi) 踢二起
35. Heart Protecting Fist (Hu Xin Quan) 护心拳
36. Whirlwind Kick (Xuan Feng Jiao) 旋风脚
37. Kick with Right Heel (You Deng Yi Gen) 右蹬一根
38. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan) 掩手肱拳
39. Small Grab and Hit (Xiao Qin Da) 小擒打
40. Protect Head Push Mountain (Bao Tou Tui Shan) 抱头推山
41. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
42. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
43. Forward Trick (Qian Zhao) 前招
44. Backward Trick (Hou Zhao) 后招
45. Part the Wild Horse’s Mane (Ye Ma Fen Zong) 野馬分鬃
46. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
47. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
48. Jade Maiden Works Shuttle (Yu Nu Chuan Suo) 玉女穿梭
49. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi) 懒扎衣
50. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
51. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
52. Cloud Hands (Yun Shou) 雲手
53. Swing Foot Drop Down (Bai Jiao Die Cha) 擺腳跌叉
54. Golden Rooster Stands Alone (Jin Ji Du Li) 金鸡独立
55. Retreat with Arms Whirling (Dao Juan Gong) 倒卷肱
56. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi) 白鹤亮翅
57. Diagonal Stance (Xie Xing) 斜行
58. Flash with the Back (Shan Tong Bei) 閃通背
59. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan) 掩手肱拳
60. Six Sealings Four Closings (Liu Feng Si Bi) 六封四閉
61. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
62. Cloud Hands (Yun Shou) 雲手
63. Pat High Horse (Gao Tan Ma) 高探马
64. Cross Leg Kick (Shi Zi Jiao) 十字脚
65. Punch to Groin (Zhi Dang Chui) 指裆捶
66. White Ape Presents Fruit (Bai Yuan Tan Guo) 白猿探果
67. Single Whip (Dan Bian) 单鞭
68. Dragon Rolls Downward (Que Di Long) 雀地龙
69. Stepping Up to Seven Stars Stance (Shang Bu Qi Xing) 上步七星
70. Stepping Back Tame Tiger (Xia Bu Kua Hu) 下步跨虎
71. Swing Double Lotus (Shuang Bai Lian) 双摆莲
72. Head-On Cannon (Dang Tou Pao) 当头炮
73. Guardian Pounds Mortar (Jin Gang Dao Dui) 金刚捣碓
74. Closing Form (Shou Shi) 收式