1. Taiji Jian Preparation Form (tai ji jian chu shi) 太極劍初式
2. Face the Sun (chao yang jian) 朝陽劍
3. Immortal Points the Way (xian ren zhi lu) 仙人指路
4. Blue Dragon Out of Water (qing long chu shui) 青龍出水
5. Protect the Knees (hu xi jian) 護膝劍
6. Close the Gate (bi men shi) 閉門式
7. Blue Dragon Out of Water (qing long chu shui) 青龍出水
8. Turn Back and Chop (fan shen xia pi jian) 翻身下劈劍
9. Blue Dragon Turns Over (qing long zhuan shen) 靑龍轉身
10. Diagonal Flying (xie fei shi) 斜飛式
11. Spread Wings Nod Head (zhan chi dian tou) 展翅點頭
12. Search Grass for Snake (bo cao xun she) 撥草尋蛇
13. Golden Rooster Stands Alone (jin ji du li) 金雞獨立
14. Immortal Points the Way (xian ren zhi lu) 仙人指路
15. Cover and Pull Back (gan lan shi) 盖攔式
16. Ancient Tree Wraps Roots (gu shu pan gen) 古樹盤根
17. Hungry Tiger Searches for Food (e hu pu shi) 餓虎扑食
18. Blue Dragon Sways Tail (qing long bai wei) 青龍擺尾
19. Retreat with Arms Whirling (dao juan hong) 倒卷肱
20. Wild Horse Jumps over Stream (ye ma tiao jian) 野馬跳澗
21. White Snake Spits Poison (bai she tu xin) 白蛇吐信
22. Black Dragon Sways Tail (wu long bai wei) 烏龍擺尾
23. Zhong Kui Wields Sword (zhong kui zhang jian) 鐘馗仗劍
24. Luohan Slays Dragon (luo han xiang long) 羅漢降龍
25. Black Bear Turns Back (hei xiong fan bei) 黑熊翻背
26. Swallow Pecks at Soil (yan zi zhuo ni) 燕子啄泥
27. White Snake Spits Poison (bai she tu xin) 白蛇吐信
28. Diagonal Flying (xie fei shi) 斜飛式
29. Eagle and Bear Match Wits (ying xiong dou zhi) 鷹熊鬥智
30. White Snake Spits Poison (bai she tu xin) 白蛇吐信
31. Pluck Star Change Constellation (zhai xing huan dou) 摘星換鬥
32. Scoop Moon from Sea Bottom (hai di lao yue) 海底撈月
33. Immortal Points the Way (xian ren zhi lu) 仙人指路
34. Phoenix Nods Head (feng huang dian tou) 鳳凰點頭
35. Swallow Pecks at Soil (yan zi zhuo ni) 燕子啄泥
36. White Snake Spits Poison (bai she tu xin) 白蛇吐信
37. Diagonal Flying (xie fei shi) 斜飛式
38. Left Side Supports a Thousand Pounds (zuo tuo qian jin) 左托千斤
39. Right Side Supports a Thousand Pounds (you tuo qian jin) 右托千斤
40. Swallow Pecks at Soil (yan zi zhuo ni) 燕子啄泥
41. White Ape Presents Fruit (bai yuan xian guo) 白猿獻果
42. Falling Flowers (luo hua shi) 落花式
43. Diagonal Thrusting Up and Down (shang xia xie ci) 上下斜刺
44. Diagonal Flying (xie fei shi) 斜飛式
45. Ne Zha Searches Sea Bottom (ne zha tan hai) 哪吒探海
46. Python Turns Over (guai mang fan shen) 怪蟒翻身
47. Weituo Presents Pestle (wei tuo xian chu) 韋陀獻杵
48. Mill Grinding Sword (mo pan jian) 磨盤劍
49. Taiji Jian Returns to Origin (tai ji jian huan yuan) 太極劍還原