WEAPONS

Taiji Dan Dao (Single Saber)

Taiji Dan Jian (Single Sword)

Taiji Da Gun (Long Pole)

Taiji Qiang (Spear)

Taiji Shuang Dao (Double Saber)

Taiji Shuang Jian (Double Sword)

Taiji Guan Dao (Halberd)