Uncategorized

56 SECTION FORM

1. Preparation Form; Qǐ Shì (起式) 2. Guardian Pounds Mortar; Jīn Gāng Dǎo Duì (金刚捣碓) 3. Lazily Tying Coat; Lǎn Zhā Yī (揽扎衣) 4. Six Sealing and Four Closing; Liù Fēng Sì Bì (六封四闭) 5. Single Whip; Dān Biān (单鞭)…